STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

KONSTYTUCJA POLSKIEJ WSI                                               KONSTYTUCJA POLSKIEJ WSI                                                           Żywią i bronią
                                                                                                                     D O K U M E N T Y


                                      STRONNICTWO LUDOWE „OJCOWIZNA”RP
                                                Rzeszów,18 lutego 2012r.

                    
                                                       


                                                    


                                                        P R E A M B U Ł AW imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego.

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe kraju,
przetrwanie i rozwój Narodu Polskiego, mając świadomość i dowody na to, że
odwieczni wrogowie Polski jawnie i bezkarnie burzą fundamenty Kościoła
Katolickiego, Narodu i Państwa Polskiego,
My praojcowie stanu chłopskiego – wolni kmiecie polscy i ich potomkowie
spadkobiercy ojcowizny stajemy jak nasi ojcowie – w obronie Ojczyzny, która jest
w niebezpieczeństwie.
Jako właściciele, gospodarze i strażnicy swojej, a zarazem polskiej ziemi,
oręż skutecznego prawa nad przemoc przedkładając

POSTANAWIAMY:

Wszelkie nasze odwieczne, naturalne i niezbywalne prawa, zakorzenione
w wierze i ziemi ojców, oparte o przykazania Boże i doświadczenia przodków,
kierujących się wiernością Bogu i Ojczyźnie, wiarą i rozumem, prawdą i honorem,
wpisać do KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI jako zbioru praw i wzoru godnego
postępowania i takiego zabezpieczenia, aby w sprawach Ojczyzny, nic o nas,
bez nas stanowione być nie mogło.

POSTANAWIAMY:

Przedstawić projekt KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI zarówno rolnikom
polskim jak i całemu narodowi, aby każdy Polak żyjący na polskiej czy obcej ziemi,
mógł wnieść swój wkład w treść rzeczonej Konstytucji, a uznając ją za swoją, mógł
z przekonaniem powiedzieć – wspierał będę i bronił Konstytucję Polskiej Wsi –

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.


Art.1 Podstawą struktury narodowej i państwowej Polski są wspólnoty rodzinne
wolnych rolników polskich.
(wg opracowania prof. Romualda Kukołowicza).

Art.2 Przyrost naturalny i czynniki demograficzne zapewniają rozwój społeczno-
gospodarczy, polityczny i kulturowy oraz moc militarną kraju.
(wg oprac. prof. Romualda Kukołowicza).

Art.3 Rozwój kultury wspólnoty narodowej kształtuje i rozwija: język, historia,
wiara i wspólnota obrzędowo-zwyczajowa.Dominującą rolę odgrywa
Kościół i wieś polska.
(wg oprac. prof. Romualda Kukołowicza).

Art.4 Dobrem wspólnym są ogólne warunki pokoju i rozwoju wszystkich ludzi
oraz ochrona ich praw osobowych.
(wg oprac. prof. Romualda Kukołowicza).

Art.5 Podstawowymi warunkami bytu ludzkiego i rozwoju człowieka jest
zaspokojenie potrzeb życiowych i mieszkaniowych.
(wg oprac. prof. Romualda Kukołowicza).

Art.6 Strategiczne uwarunkowania polskiego rolnictwa ujęte zostały w nożyce
polityki monetarnej.
(wg oprac. prof. Romualda Kukołowicza).

Art.7 Ochrona konstytucyjna własności ziemi i mieszkań obejmuje wyłącznie
następujące tytuły prawne do nieruchomości:
- prawo własności nieruchomości gruntowej,
- prawo własności budynku,
- prawo odrębnej własności lokalu mieszkaniowego,
- prawo własności lokalu użytkowego (m. in. garażu),
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Z wyjątkiem tego ostatniego tytułu prawnego, który jest ograniczonym
prawem rzeczowym do mieszkania – pozostałe tytuły prawne są pełnymi
tytułami własności. Nie podlegają natomiast ochronie konstytucyjnej
następujące tytuły prawne:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkaniowego.
(wg oprac. prof.dr hab.Adama Bieli)

Art.8 Rynek kapitałowy państwa będzie funkcjonował prawidłowo, gdy
zostaną stworzone dogodne warunki kredytowe do inwestowanie na wsi
i w rolnictwie.
(wg oprac. prof. dr hab.Adama Bieli).

Art.9 Gospodarstwo rodzinne to gospodarstwo rolne stanowiące własność
prywatną rolnika i członków jego rodziny, pracujących w nim osobiście
oraz prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu
i zbycie artykułów rolnych celem zabezpieczenia bytu materialnego oraz
zaspokojenia potrzeb własnych rodziny i narodu.
(wg projektu Wieńczysława Nowackiego).

Art.10 Za podstawę ładu gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego
uznaje się prywatna własność ziemi stanowiącą zabezpieczenie prawa rolnika
i jego rodziny do godziwego życia na poziomie przeciętnych dochodów w
państwie.
(wg projektu Wieńczysława Nowackiego).

Art.11 Gwarancją nienaruszalności terytorialnej i suwerenności politycznej,
gospodarczej, społecznej i kulturowej państwa jest zakaz sprzedaży
polskiej ziemi obcokrajowcom.
(wg projektu Wieńczysława Nowackiego).

Art.12 Podstawową powinnością państwa oraz obowiązkiem każdego obywatela
Polski jest skuteczne dopełnienie wszystkich spraw formalno-prawnych
dotyczących zamiany użytkowania wieczystego ziemi na pełną własność
prywatną. W szczególności powinność ta dotyczy polskich użytkowników
wieczystych zamieszkujących na terenach ziem odzyskanych zachodnich
i północnych.
(wg projektu Wieńczysława Nowackiego).

Art.13 Polska gospodarka żywnościowa biorąc pod uwagę strukturę demograficzną
i agrarną polskiej wsi winna być ukierunkowana na samowystarczalność
oraz wytwarzanie i eksport zdrowej żywności na rynek europejski i światowy.
(wg projektu Kazimierza Chorzępy).

Art.14 Zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju stanowi szansę przetrwania
polskich rolników i ich rodzin poprzez rozszerzenie specjalizacji w
wytwarzaniu żywności oraz nastawienie na rozwój produkcji rolnej
i podnoszenie jej jakości.
(wg projektu Kazimierza Chorzępy)

Art.15 Samorząd rolniczy winien być ukształtowany poprzez izby rolnicze skupiające
delegatów rolniczych związków zawodowych, banków spółdzielczych,
ośrodków doradztwa rolniczego oraz innych organizacji i instytucji
doświadczalnych i badawczych działających na rzecz rolnictwa.
Konieczne jest uregulowanie ustawowe i zmiana statusu izb rolniczych
uwzględniające różny charakter regionalny rolnictwa w Polsce.
(wg projektu Józefa Waligóry).

Art.16 Prawo spółdzielcze winno promować zasady ruchu spółdzielczego
celem zabezpieczenia rozwoju gospodarczego, społecznego i narodowego.
Zmiany wymagają te przepisy prawne, które ograniczają działalność
spółdzielni i stawiają je w złej pozycji na rynku. Wspierać należy współpracę
spółdzielni z jednej branży, aby skutecznie konkurować z monopolistami lub
koncernami, które nie służą wzmacnianiu polskiej gospodarki.
(wg projektu Józefa Waligóry).

Art.17 Podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji młodzieży wiejskiej winno
następować poprzez szkolnictwo zawodowe w szkołach wyższych.
(wg projektu prof. dr hab. Antoniego Jarosza).

Art.18 Polityka społeczna i rozwiązywanie problemów bezrobocia jest obowiązkiem
każdej władzy państwowej niezależnie od opcji politycznej.
(wg projektu prof.dr hab. Antoniego Jarosza).

Art.19 Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka są ze sobą nierozerwalnie związane
i stanowią podstawę ekosystemu w Polsce.
(wg projektu prof.dr hab.Antoniego Jarosza).

Art.20 Uniwersytety ludowe stanowią formę podnoszenia kwalifikacji i poziomu
wiedzy w zakresie historii i tradycji ruchu ludowego.
(wg projektu Janusza Szkutnika).Art.21 Kultura i dziedzictwo narodowe wymagają pielęgnowania poprzez różne
formy oświaty dla dorosłych i czytelnictwa.
(wg projektu Janusza Szkutnika).

Art.22 Obowiązkiem państwa jest ochrona rodziny i życia poczętego. Każdemu
człowiekowi państwo zapewnia prawną ochronę życia od momentu poczęcia
do naturalnej śmierci.

Art.23 System wyborczy wyborów do parlamentu i samorządu terytorialnego
oparty będzie na systemie ordynacji większościowej i głosowaniu w
jednomandatowych okręgach wyborczych na zasadzie większości
bezwzględnej.
(wg projektu Wiesława Kwiatkowskiego).

Art.24 Dokonywanie aborcji jest prawnie zakazane.

Art.25 Stosowanie eutanazji stanowi pogwałcenie prawa człowieka do naturalnej
śmierci.

Art.26 Polityka medialna państwa wymaga poszanowania prawa człowieka do
wyznania, a szczególności szacunku do religii katolickiej.

Art.27 System podatkowy i polityka fiskalna będzie dostosowany do poziomu
najniższych dochodów obywateli w państwie i nie może być uciążliwy dla
najuboższych.

Art.28 Polityka zagraniczna państwa winna uwzględniać położenie Polski
pomiędzy państwami Unii Europejskiej a innymi krajami wschodnimi.
(wg projektu prof. Łukasza Czumy).

Art.29 Stosunki dobrosąsiedzkie z Ukrainą wymagają współpracy i
prowadzenia wymiany handlowej wschodnich regionów przygranicznych.
(wg projektu prof.Łukasza Czumy).

Art.30 Państwo zapewni ustawowo minimum socjalne, w szczególności dla
najuboższych osób ze środowisk wiejskich i rodzin wielodzietnych.

Art.31 Dokonane zostaną regulacje ustawowe w zakresie przydzielania minimum
odszkodowawczego w przypadkach klęsk żywiołowych.

Art.32 System dopłat dla rolnictwa oraz kredytów preferencyjnych wzmacniał będzie
przetwórstwo rolno-spożywcze na rynku lokalnym.

Art.33 Państwo zabezpiecza politykę interwencjną w szczególności na rynku rolnym
zboża, mięsa, mleka i cukru.

Art.34 Właściwe organy administracji publicznej zobowiązane są do ustanowienia
zasad prawidłowego zagospodarowania rozłogu t.j. kształtu gospodarstwa
rolnego w zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności dotyczy to
ziemi o najlepszych warunkach glebowych i przyrodniczych.
(wg projektu Bogusława Kreta).

Art.35 Władze państwowe podejmują działania dla ochrony środowiska naturalnego
i skutecznego zapobiegania jego degradacji pozyskując środki budżetowe z kar
stosowanych wobec podmiotów gospodarczych naruszających równowagę
ekosystemową.
(wg projektu Bogusława Kreta).

Art.36 Państwo zabezpiecza opracowanie i wdrożenie programów lokalnych w
zakresie pozyskania i wykorzystania naturalnych źródeł energii odnawialnej,
w tym w szczególności projektów wykorzystywanie energii geotermalnej.

Art.37 Państwo gwarantuje utrzymanie systemu ubezpieczeń społecznych rolników
poprzez zapewnienie środków finansowych z budżetu centralnego na
dofinansowanie KRUS.
Reforma ustawowa systemu ubezpieczeń społecznych rolników zapewni
utrzymanie składki rolnika na poziomie minimalnym proporcjonalnie do
powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.
(wg projektu Wojciecha Jagły).

Art.38 Powołany zostanie Trybunał Narodowy celem osądzenia tych wszystkich,
którzy dla osobistych i prywatnych interesów wyniszczają polską gospodarkę
i przyczyniają się do upadku narodu i państwa polskiego.
(wg projektu Antoniego Kopaczewskiego).

W dniu 18 lutego 2007r. w Rzeszowie na Zjeżdzie SL”Ojcowizna”
powyższy tekst KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI przyjęty został do realizacji w głosowaniu jawnym
i podpisany przez 86 sygnatariuszy reprezentujących wszystkie województwa w Polsce.
W dniu 18 lutego 2012r. I Kongres Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w Rzeszowie
zatwierdził przedmiotowa Konstytucję jako dokument programowy.