STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

DEKLARACJA IDEOWA "SL-OJCOWIZNA - WŁADZE STRONNICTWA - KONTAKT

Polska jest naszą ojczyzną, w której dobro wspólne traktujemy jako wartość nadrzędną, a każdy obywatel wolny jest w myśleniu i działaniu. Naród dla swojego przetrwania musi posiadać niepodległe państwo i zarządzać w nim zgodnie ze stanowionym prawem, równym dla wszystkich obywateli. Państwo musi zabezpieczyć byt każdemu obywatelowi, a zatem ustawodawstwo poparte będzie o niezbywalne prawa naturalne. Tylko i wyłącznie zasady demokratycznego współżycia i poszanowania godności osoby ludzkiej gwarantują rozwój człowieka i zabezpieczają prawidłowe działanie instytucji publicznych.
Wieś polska może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe państwa na przyszłe pokolenia, chłopi bowiem pod sztandarami „żywią i bronią” bronili polskiej ziemi przed zaborcami – bronili ojcowizny. Dbałość o polską tradycję, całe dziedzictwo kulturowe i wartości katolickie stanowią podstawę naszej przyszłości jako wolnego narodu i niepodległego państwa.
Dziś w chwili bankructwa ideologii Unii Europejskiej wobec obecnej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w Polsce, młode pokolenie musi mieć punkt odniesienia i możliwości powrotu do uniwersalnych wartości patriotycznych.
Stronnictwo Ludowe „OJCOWIZNA” RP pracuje nad programem perspektywicznym dla Polski zawartym w „KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI”, zaś program ideowy zawarty jest w 15 punktowej deklaracji ideowej, a mianowicie:

1.Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP zwane dalej „Ojcowizną” jest stronnictwem ogólnonarodowym,otwartym dla tych wszystkich Polaków, którzy dobro wspólne ojczyzny traktują jako wartość nadrzędną. W programie nawiązuje do:
- tradycji parlamentaryzmu polskiego tj. Konstytucji 3 Maja oraz Konstytucji
II Rzeczypospolitej,
- ideałów ludzi i organizacji walczących o niepodległość państwa polskiego,
- wartości Sierpnia '80.

2.„Ojcowizna” realizuje swój program w oparciu o zasady katolickiej nauki społecznej oraz nawiązuje do personalizmu społecznego i teoretycznego dorobku agraryzmu jako podstawy myśli politycznej Stronnictwa Ludowego utworzonego w 1931 roku przez Wincentego Witosa i PSL z lat 1945 – 1947 pod przywództwem Stanisława Mikołajczyka.

3.„Ojcowizna” uznaje jako fundamentalne prawo naturalne pochodzące od Boga, które stanowi źródło i podstawę wszelkich innych praw, w tym prawa „do czynienia sobie ziemi poddanej” i oznacza, że całe dziedzictwo narodu sumuje się na indywidualny dorobek pokoleń polskich rodzin.

4.„Ojcowizna” swoją aktywność opiera na wspólnym działaniu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturowym i oświatowym chłopów, robotników i inteligencji bez osobistych i grupowych przywilejów.

5.„Ojcowizna” jako podstawę egzystencji ekonomicznej narodu, zasobności i ciągłości państwa uznaje konstytucyjną nienaruszalność prywatnej własności, a ziemi w szczególności oraz gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego kraju poprzez trwałość gospodarstw rodzinnych i zakaz zbywania ziemi ojczystej cudzoziemcom.

6.„Ojcowizna” uważa, że praca jest dobrem powszechnym zaś państwo nawiązujące do wartości chrześcijańskich zabezpiecza ludziom, poprzez pracę godziwą egzystencję oraz rozwój. W obronie miejsc pracy każdy ma prawo organizować się i brać udział w akcjach protestacyjnych, blokadach i strajkach.

7.„Ojcowizna” stoi na stanowisku, iż przy obecnej strukturze demograficznej i agrarnej na wsi polska gospodarka żywnościowa winna być nastawiona na samowystarczalność oraz produkcję i eksport zdrowej żywności na rynek europejski i światowy.

8.„Ojcowizna” wyraża pogląd, że dla rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, edukacji młodego pokolenia i nauki, a także ochrony zdrowia i środowiska, niezbędna jest szybka odbudowa systemu finansowania przez państwo tych dziedzin aktywności ludzkiej.

9.„Ojcowizna” przewiduje uchwalenie nowej konstytucji RP uznając za niezbędne zmiany w kierunku eliminacji elementów totalitaryzmu ze struktur państwa.

10.„Ojcowizna” deklaruje przeprowadzenie lustracji i dekomunizacji, zwalczanie korupcji w gospodarce oraz likwidację biurokracji z administracji publicznej.

11.„Ojcowizna” zapowiada zmianę systemu wyborczego i wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, celem zarządzenia wyborów do samorządu i parlamentu, w systemie ordynacji większościowej.

12.„Ojcowizna” walczy o takie zmiany w państwie, by przywrócić podmiotowość społeczeństwa i zabezpieczyć byt rodzinom, a w szczególności, by obronić ludzi pracy przed bezrobociem, a rolników przed utratą ziemi.

13.„Ojcowizna” gwarantuje utrzymanie systemu ubezpieczeń społecznych rolników poprzez zapewnienie środków z budżetu państwa na dofinansowanie KRUS.

14.„Ojcowizna” stoi na stanowisku, że w stosunkach międzynarodowych Polska winna wchodzić w układy gospodarcze zapewniające bezpieczny rozwój z troską o rozwiązywanie kwestii społecznych w skali światowej, a nie w sojusze agresywne, narażające finanse państwa na straty, a społeczeństwo na dalsze ubożenie.

15.„Ojcowizna” solidaryzuje się z ugrupowaniami o charakterze patriotycznym i niepodległościowym, które przeciwstawiają się:
- konstytucji europejskiej bez Boga,
- zabijaniu dzieci nienarodzonych,
- wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom i nierównemu traktowaniu
polskich rolników,
- zwalnianiu pracowników z funkcjonujących zakładów i likwidacji miejsc
pracy w przemyśle,
- wysłaniu żołnierzy polskich poza granice państwa (RP) w celu interwencji
zbrojnej.

W pracy programowej i organizacyjnej „Ojcowizna” kieruje się wielkością duchową Jana Pawła II i mądrością Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w myśl jego słów „Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy, swoją niezależność i wolność, musi być związany z ziemią”.

Rzeszów, 26.06.2005r.


WŁADZE STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP

Zarząd Krajowy :

Kazimierz Chorzępa (Prezes), Stanisław Majdański (V-Prezes), Zdzisław Leśniak (Sekretarz), Stefan Bigos (Skarbnik), Kazimierz Hukiewicz, Wieńczysław Nowacki.

Rada Naczelna :

Przewodniczący : Wieńczysław Nowacki,
Sekretarz : Marian Pałasz,
Członkowie :
Marek Andrzejak, Leszek Babiarz, Stefan Bigos, Kazimierz Chorzępa, Jan Józef Cynk, Augustyn Czubocha, Alina Dyląg, Franciszek Gretkowski, Marek Grynia, Kazimierz Hukiewicz, Stanisław Kosch, Czesław Kot, Bogusław Kret, Zbigniew Kuraś, Kazimierz Leśniak, Zdzisław Leśniak, Stanisław Majdański, Andrzej Michalszczak, Janina Piekarz, Franciszek Rokicki, Henryk Suchora, Adam Sudoł, Aleksander Szura, Stanisław Superson, Prof. Jerzy Szymona, Jarosław Śliwiński, Kazimierz Węgrzyn, Jan Wójcicki.

Doradcy :
Katarzyna Bielańska, Prof. Adam Biela, Marian Daszyk, Prof. Roman Niżnikowski, ks.prof. dr Henryk Rykała.

Krajowy Sąd Koleżeński:
Zbigniew Zieliński (przewodniczący), Tadeusz Szymczakiewicz.

Krajowa Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Sidor (przewodniczący), Ryszard Ozga, Franciszek Wąsik.

Członkowie Honorowi : Maciej Kublikowski

Konto: Bank PK0 S.A. II Oddział w Rzeszowie
62 1240 2614 1111 0010 8595 9038
Fundusz Wyborczy "Ojcowizna"RP
48 1240 2614 1111 0010 9252 0812

Kontakt

OJCOWIZNA

ul. Al. Piłsudskiego 8-10 35-074 Rzeszów
Tel.: 17 77 25 604, Tel.kom. 513 283 345
Fax: 17 77 25 604
Wpisz odpowiednie dane w pola formularza i kliknij 'wyślij'. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Firma
Imię *
Nazwisko *
E-mail
Telefon
Jak mamy się z Tobą skontaktować * Telefonicznie
E-mail
Treść wiadomości *